Odzyskiwanie pieniędzy z polisolokat

Około 8-10 lat temu, w rzadszych przypadkach także i dzisiaj, mnóstwo ludzi otwierało i wciąż otwiera polisolokaty. Produkt ten w swojej ofercie miały lub mają towarzystwa ubezpieczeniowe (np. Allianz, Axa i wiele innych), pośrednicy finansowi (Open Finance) oraz oraz banki (np. Getin Bank, Deutsche Bank). Ze względu na to, że posiadanie polisolokaty wiąże się z różnego rodzaju opłatami: wstępną, za zarządzanie środkami, likwidacyjną, natomiast brakuje gwarancji wypłaty wkładu po zakończeniu umowy, wzrasta liczba postępowań dotyczących odzyskania pieniędzy i kosztów likwidacyjnych z polisolokat.

Likwidacja polisolokaty – jakie mogą być następstwa?

Polisolokata – w dużym skrócie i zgodnie z najprostszą definicją – to kombinacja lokaty oszczędnościowo-inwestycyjnej z ubezpieczeniem na życie i dożycie. W polisolokacie podział wpłat nie jest równy – pokaźna ich część przekazana zostaje na inwestycje o zwiększonym ryzyku. Zapisy w umowie, która wiąże klienta z ubezpieczycielem czy bankiem są zazwyczaj niekorzystne. W razie nieudanej inwestycji, opłatami obarczona jest tylko jedna strona, czyli klient.
Składki na polisolokatę trzeba opłacać z częstotliwością ustaloną w umowie, przykładowo co miesiąc, kwartał, 6 miesięcy lub raz w roku. Popularną praktyką instytucji prowadzących polisolokaty jest zasada, iż w razie nie wniesienia opłaty, np. przez okres 3 kolejnych miesięcy, polisolokata jest likwidowana, a klient odbiera nieznaczny ułamek z funduszu, który do tej pory zdołał zgromadzić.

Polisolokata – jak odzyskać pieniądze?

Czas obowiązywania umowy o polisolokatę to od kilku do nawet kilkudziesięciu lat, z tej przyczyny niejednokrotnie posiadacze polisolokaty postanawiają o jej likwidacji przed końcem jej trwania. Po podjęciu tej decyzji od właściciela zostaje pobrana opłata likwidacyjna – może ona osiągnąć nawet kwotę odpowiadającą ilości środków zgromadzonych do tej pory na polisolokacie. W przypadkach likwidacji polisolokaty warto zatem skorzystać z profesjonalnej pomocy – na rynku usług prawniczych są kancelarie doświadczone w prowadzeniu postępowań, takich jak odzyskiwanie pieniędzy z polisolokat i likwidacja polisolokat.